"Dobroć serca jest tym, czym ciepło słońca: ona daje życie." H. Sienkiewicz

WYWIADÓWKI

19. 09. 2016r.
1630 - ogólne na sali gimnastycznej
1715 - spotkanie z wychowawcą w klasach
1715 - rodzice uczniów klas III - sala gimnastyczna
1800 - spotkanie z dyrektorem nowo wybranych przedstawicieli Rady Rodziców

TEMATYKA SPOTKANIA:
- Zapoznanie rodziców uczniów SP i Gimnazjum z podstawowymi dokumentami szkoły regulującymi prawo wewnątrzszkolne.
- Organizacja roku szkolnego.
- Kalendarz szkoły na rok szk. 2016/17.
- Poinformowanie rodziców o warunkach i trybie uzyskiwania oceny wyższej od przewidywanej z zajęć edukacyjnych oraz wyższej oceny zachowania.
- Poinformowanie rodziców o zasadach BHP obowiązujących w szkole.
- Pomoc psychologiczno-pedagogiczna - pedagog szkolny
- Poinformowanie rodziców o wprowadzeniu z dniem 01. 09. 2016r. dziennika elektronicznego.

05. 12. 2016r. godz.: 16:00 - 17:00
1600 - pedagogizacja rodziców - sala gimnastyczna
1700 - spotkanie z wychowawcą w klasach

TEMATYKA SPOTKANIA:
• Poinformowanie rodziców o zagrożeniu ucznia oceną niedostateczną z poszczególnych przedmiotów oraz naganną oceną zachowania.
• Pedagogizacja: „NAGRODY I KARY, CZYLI KILKA SŁÓW O TYM JAK MĄDRZE MOTYWOWAĆ” - prelekcja pracownika PPP.

10. 01. 2017r. godz.: 16:30
CKE –impreza środowiskowa dla rodziców, opiekunów, dziadków i babć; pokaz talentów uczniów ZS 3. Zapraszamy.

12. 01. 2017r. godz.: 16:00 - 17:00
TEMATYKA SPOTKANIA:
- Podsumowanie pracy ucznia w I półroczu - uzyskane oceny śródroczne i ocena z zachowania

08. 05. 2017r. godz.: 16:00 - 17:00

TEMATYKA SPOTKANIA:
• Poinformowanie rodziców o zagrożeniu ucznia oceną niedostateczną z poszczególnych przedmiotów oraz naganną oceną zachowania.
• Pedagogizacja ”Zamiast komputera, czyli jak kształtować aktywność społeczną dziecka. Cyberprzemoc - jak reagować na przemoc rówieśniczą w sieci.”-prelekcja przedstawiciela Policji.

Szanowni Rodzice.
Podane terminy spotkań mogą nieznacznie ulec zmianie z przyczyn niezależnych od szkoły.
O wszelkich zmianach będą Państwo informowani na bieżąco przez wychowawców klas oraz strony internetowe.

Zespół Szkół nr 3 Gimnazjum nr 4
Copyright by Marcin Gorzawski and G4. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.