"Dobroć serca jest tym, czym ciepło słońca: ona daje życie." H. Sienkiewicz

RODZICE - Podstawy prawne dotyczące współpracy szkoły z rodzicami

Rodzice mają prawo i pierwszeństwo do wychowywania swoich dzieci. Zobowiązania w zakresie spraw dotyczących rodziców zostały wyrażone w aktach prawnych Rzeczpospolitej Polskiej oraz dokumentach międzynarodowych.

Do najważniejszych należą:

Ustawa z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2007 r. Nr 80, poz. 542), art. 53, 54.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Art. 48, 53, 70, 72.
Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 oraz z 2000 r. Nr 2 poz. 11 i 12) Art. 5, 14, 18.
Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. (Dz.U. Nr 9, poz. 59), Art. 87, 92, 95, 96.
Europejska Karta Praw i Obowiązków Rodziców

PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW

PRAWA RODZICÓW:

- Rodzice mają prawo do wychowywania swoich dzieci w duchu tolerancji i zrozumienia dla innych, bez dyskryminacji wynikającej z koloru skóry, rasy, narodowości, wyznania, płci oraz pozycji ekonomicznej.
- Rodzice mają prawo do pełnego dostępu do formalnego systemu edukacji dla swoich dzieci z uwzględnieniem ich potrzeb, możliwości i osiągnięć.
- Rodzice mają prawo dostępu do wszelkich informacji o instytucjach oświatowych, które mogą dotyczyć ich dzieci.
- Rodzice mają prawo wyboru takiej drogi edukacji dla swoich dzieci, która jest najbliższa ich przekonaniom i wartościom uznawanym za najważniejsze dla rozwoju ich dzieci.
- Rodzice mają prawo wpływać na politykę oświatową realizowaną w szkołach ich dzieci.
- Rodzice mają prawo do pomocy materialnej ze strony władz publicznych, eliminującej wszelkie bariery finansowe, które mogłyby utrudnić dostęp ich dzieci do edukacji.
- Rodzice mają prawo żądać od odpowiedzialnych władz publicznych wysokiej jakości usługi edukacyjnej.

OBOWIĄZKI RODZICÓW:

- Rodzice mają obowiązek wychowywać swoje dzieci w sposób odpowiedzialny i nie zaniedbywać ich.
- Rodzice mają obowiązek zaangażowania się jako partnerzy w nauczanie ich dzieci w szkole.
- Rodzice mają obowiązek przekazywania wszelkich informacji szkołom, do których uczęszczają ich dzieci.
- Rodzice mają obowiązek osobiście włączać się w życie szkół ich dzieci i stanowić istotną część społeczności lokalnej.
- Rodzice mają obowiązek tworzyć demokratyczne, reprezentatywne organizacje na wszystkich poziomach.
- Organizacje te będą reprezentowały rodziców i ich interesy.
- Rodzice mają obowiązek poświęcać swój czas i uwagę swoim dzieciom i ich szkołom, tak aby wzmocnić ich wysiłki skierowane na osiągnięcie określonych celów nauczania.
- Rodzice mają obowiązek współpracować ze sobą i doskonalić swoje umiejętności.

Zespół Szkół nr 3 Gimnazjum nr 4
Copyright by Marcin Gorzawski and G4. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.