"Dobroć serca jest tym, czym ciepło słońca: ona daje życie." H. Sienkiewicz

PEDAGOG

mgr Anna Gorzawska

Poniedziałek 1305 - 1605

Wtorek 655 - 1255

Środa 1105 - 1405

Czwartek 755 - 1055


mgr Małgorzata Marciniak

Poniedziałek 800 - 1000

Piątek 900 - 1000 oraz 1130 - 1330


PRACA PEDAGOGA SZKOLNEGO GIMNAZJUM NR 4
„KROK PO KROKU”

Pedagog koordynuje pracę opiekuńczo – wychowawczą szkoły, prowadzi działalność profilaktyczną, organizuje pomoc materialną, współpracuje z odpowiednimi instytucjami, wspiera rodziców i nauczycieli, czasem musi być „rozjemcą”, który obiektywnie spojrzy na problem np. między uczniami. Czasami osobą, która wysłucha, wspiera, poprosi nauczyciela o jeszcze jedną szansę dla ucznia, dowartościuje, zmobilizuje, a czasami musi być kimś, kto musi zdecydowanie zareagować i przeprowadzić nie zawsze przyjemną rozmowę. Wszystkie działania jednak muszą mieć na uwadze młodego człowieka i jego dobro, pamiętając przy tym, że zachowanie uczniów zawsze z czegoś wynika, ma jakieś przyczyny, które powinniśmy rozpoznać i wtedy podjąć odpowiednie działania.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega w szczególności na:

 • - diagnozowaniu środowiska ucznia,
 • - rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianiu ich zaspokojenia,
 • - rozpoznawaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych,
 • - wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami,
 • - organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej,
 • - podejmowaniu działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły i wspieraniu nauczycieli w tym zakresie,
 • - prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli i rodziców,
 • - wspieraniu uczniów, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia,
 • - zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym zakresie,
 • - wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne ucznia,
 • - udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,
 • - wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
 • - umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli,
 • - podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

Współpracujemy z różnymi instytucjami wspierającymi pracę szkoły, min.
- Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczna – szczególnie ważna jest współpraca z psychologiem;
- z policją – spotkania z młodzieżą;
- Sądem Rodzinnym i Nieletnich;
- Kuratorami;
- Ośrodkiem Pomocy Społecznej;
- Ośrodkiem Interwencji kryzysowej;
- Placówką Wsparcia Dziennego.

To bardzo ważne, aby wiedzieć w jakiej sytuacji i gdzie szukać pomocy dla swoich uczniów. Wielu problemów sami nie jesteśmy w stanie rozwiązać, nie jesteśmy też w wielu sytuacjach osobą kompetentną do prowadzenia określonych działań. Naszym zadaniem jest rozpoznać sytuację i odpowiednio pokierować ucznia czy rodzica, tak aby w odpowiednim miejscu znalazł fachową pomoc. Pamiętajmy też, że tak jak w niektórych sytuacjach wystarczy zwykła rozmowa, krótkie spotkanie, aby nasz podopieczny czuł, że ktoś zna jego problem, pamięta o nim, jest nadal zainteresowany jego sytuacją.

W tym roku szkolnym 2014/2015 szczególny nacisk będziemy kładli na frekwencję. W przypadku nie realizowania przez ucznia obowiązku nauki szkoła musi reagować. Razem z wychowawcą rozmawiamy z dzieckiem i jego rodzicami (jeśli pojawią się na naszą prośbę w szkole), próbujemy znaleźć odpowiedź na pytanie – co jest przyczyną nieobecności. Pamiętać należy, że zwykłe lenistwo jest przyczyną nieobecności tylko w niektórych przypadkach. Bardzo często ci młodzi ludzie mają naprawdę poważne problemy. I jest to już wystarczający powód w jego odczuciu, by nie pojawić się w szkole. Po wyczerpaniu wszystkich środków, kiedy nasz uczeń nadal nie pojawia się w szkole, powiadamiam sąd o nie realizowaniu obowiązku nauki.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty:

Art. 15. 1. Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia. Niespełnianie obowiązku, o którym mowa w art. 13 ust. 3, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
2. Przez niespełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 13 ust. 3, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% (...)

Drodzy państwo, tytułem zakończenia chcę podkreślić, iż rozmowy indywidualne z uczniami, ich rodzicami – to jest chyba jedno z najważniejszych naszych zadań. Drogi rodzicu czasami trzeba być odważnym, przyjść do wychowawcy, pedagoga czy nawet dyrekcji powiedzieć o problemie i poprosić o pomoc.
Po takiej rozmowie nie zapominamy o uczniu, dyskretnie pytamy o samopoczucie itp. Jeśli okaże się, że uczeń wymaga fachowej pomocy np. psychologa, wymaga terapii – koniecznie skierujmy go we właściwe miejsce. Nie podejmujmy się na terenie szkoły działań, do których nie jesteśmy przygotowani i na które w szkole tak naprawdę nie ma miejsca. A więc Drogi rodzicu prosimy o współpracę.

Opracował pedagog szkolny G4 – mgr Anna Gorzawska

Copyright by Marcin Gorzawski and G4. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.