"Dobroć serca jest tym, czym ciepło słońca: ona daje życie." H. Sienkiewicz

AKTUALNOŚCI

info 344
[info nr 344][Autor: admin][Dodano: 11.07.2013r. 13:43]
Wyprawka szkolna
Informacje dotyczące Rządowego programu pomocy uczniom na rok szkolny 2013/2014

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników szkolnych przysługuje uczniom:

1) klasy I szkoły podstawowej, gdzie dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 539 zł netto, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;

2) klasy II-III i klasy V szkoły podstawowej, gdzie dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 456 zł netto, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

3) klasy I-III i klasy V szkoły podstawowej, pochodzącym z rodzin nie spełniających kryterium dochodowego na podstawie uzasadnienia (powody do objęcia ucznia pomocą zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z 12 marca 2004r: wielodzietność – troje dzieci i więcej bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie alkoholizm lub narkomania, zdarzenia losowe i sytuacja kryzysowa, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego)

4) niepełnosprawnym (słabowidzącym, niesłyszącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi), posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i uczęszczającym do szkoły podstawowej lub gimnazjum.

Dofinansowanie zakupu podręczników wynosi:

- do kwoty 225 zł, dla uczniów klasy I-III szkoły podstawowej;

- do kwoty 325 zł, dla uczniów klasy V szkoły podstawowej;

Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

Wniosek składa się w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2013/2014.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego.

W przypadku uczniów klasy I szkoły podstawowej zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów można przedłożyć zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego. W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć zamiast zaświadczenia - oświadczenie o wysokości dochodów.

W przypadku uczniów, pochodzących z rodzin nie spełniających kryterium dochodowego dyrektor szkoły, po analizie wniosków, podejmuje decyzję w sprawie przyznania pomocy. Koszty zakupu podręczników dyrektor szkoły zwraca rodzicom ucznia na podstawie dowodu zakupu ( faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia lub rodzica, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników).

Wnioski będą do odebrania w szkole na początku września 2013 roku.

Opracowanie: admin admin
Copyright by Marcin Gorzawski and G4. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.