"Dobroć serca jest tym, czym ciepło słońca: ona daje życie." H. Sienkiewicz

AKTUALNOŚCI

info 289
[info nr 291][Autor: admin][Dodano: 05.09.2012r. 22:45]
Wyprawka szkolna 2012
Kuratorium Oświaty w Katowicach przypomina o zbliżającym się terminie przekazania ostatecznej informacji z województwa śląskiego do Ministra Edukacji Narodowej dotyczącej liczby zgłoszonych do objęcia Rządowym programem pomocy uczniom w 2012r. - Wyprawka szkolna ...

Ponieważ przeprowadzona analiza realizacji zadania w latach ubiegłych wskazuje na zmniejszenie zakresu udzielanej pomocy, pomimo zapewnienia przez budżet państwa coraz większych środków oraz wprowadzenie dodatkowych mechanizmów ułatwiających otrzymanie wsparcia , Kuratorium Oświaty w Katowicach zwraca się z prośbą o pomoc w realizacji programu, tak by zarówno spełniających kryterium dochodowe, jak i uczniów z rodzin niespełniających kryterium dochodowego w przypadkach okreslonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. Zgodnie z art. 7 tejże ustawy pomoc może być udzielana osobom i rodzinom w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, ciężkiej choroby, niepełnosprawności, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzianach niepełnych lub wielodzietnych, braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczajęcej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej. Pomoc, o której mowa powyżej przyznawana jest, na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń.

Szczególowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Katowicach:
www.kuratorium.katowice.pl

Opracowanie: admin admin
Copyright by Marcin Gorzawski and G4. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.