"Dobroć serca jest tym, czym ciepło słońca: ona daje życie." H. Sienkiewicz

AKTUALNOŚCI

SU
[info nr 240][Autor: admin][Dodano: 15.09.2011r. 22:28]
Wybory 2011 do Samorządu Uczniowskiego
W poniedziałek zorganizowane zostaną demokratyczne wybory do władz Samorządu Uczniowskiego. Wybierać będziemy również opiekunów SU ...

Co może samorząd?

Jako członkowie samorządu uczniowskiego ty i twoi szkolni koledzy oraz koleżanki macie prawo do:
** uchwalania regulamin samorządu uczniowskiego (musi być zgodny ze statutem szkoły), który określa zasady wyboru i działania organów samorządu;
** wybierania opiekuna samorządu;
** redagowania i wydawania gazetki szkolnej;
** organizowania życia szkolnego i działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej;
** uzyskiwania informacji o programach nauczania;
** korzystania z prawa do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
** przedstawiania opinii i wniosków dyrekcji, radzie pedagogicznej i radzie szkoły (jeśli istnieje) we wszystkich sprawach szkoły, także dotyczących zmian w statucie szkoły;

Co uprawnienia samorządu uczniowskiego oznaczają dla Ciebie?

To, że jeśli masz pomysł, który jest niekomercyjny, apolityczny i nie stoi w sprzeczności z misją szkoły (nie promuje nienawiści, używek, działań aspołecznych), to masz prawo go zrealizować – także jeśli nie należysz do władz samorządu uczniowskiego w swojej szkole.
Im większa grupa uczniów bierze udział w przedsięwzięciu i je wspiera, tym prawo to jest silniej uzasadnione i do Waszych pomysłów łatwiej będzie przekonać dyrekcję – dlatego zawsze warto działać w grupie!

Kandydaci 2011

Edyta Woźnica IA KANDYDATKA NR 1: EDYTA WOŹNICA klasa IA

Anna Hary IB KANDYDATKA NR 2: ANNA HARY klasa IB

Dominika Siwek IIA KANDYDATKA NR 3: DOMINIKA SIWEK klasa IIA

Mateusz Płaczek IIB KANDYDAT NR 4: MATEUSZ PŁACZEK klasa IIB

Wojciech Honisz IIC KANDYDAT NR 5: WOJCIECH HONISZ klasa IIC

Karol Goldman IIIA KANDYDAT NR 6: KAROL GOLDMAN klasa IIIA

Mateusz Pustułka IIIB KANDYDAT NR 7: MATEUSZ PUSTUŁKA klasa IIIB

Marcin Strzelczyk IIB KANDYDAT NR 8: MARCIN STRZELCZYK klasa IIIC

Kto wygra w wyborach?
Edyta z IA
Ania z IB
Dominika z IIA
Mateusz z IIB
Wojtek z IIC
Karol z IIIA
Mateusz z IIIB
Marcin z IIIC

Opracowanie: admin admin; źródło: własne oraz www.ceo.org.pl
Copyright by Marcin Gorzawski and G4. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.